90.01 Pojoče kobilice Slovenije/Singing Orthoptera of Slovenia

90.01DVDnalepkass.jpg
90.01PojKobSlo.jpg

Book: Gomboc S., Šegula B. 2014: Pojoče kobilice Slovenije/Singing Orthoptera of Slovenia. EGEA, Zavod za naravo, Ljubljana: 1-240.

with

DVD: Šegula B., Gomboc S. 2014: Pojoče kobilice Slovenije/Singing Orthoptera of Slovenia. Napevi/Songs. EGEA, Zavod za naravo, Ljubljana: DVD.

Text Slovenian and English - bilingual.

Leaflet/letak - pdf, 9 MB

sound sample/primer oglašanja - mp3, 3 MB

The book of singing Orthoptera of Slovenia represents 97 species and two subspecies of bush-crickets and grasshoppers in sound and photographs. The book is richly illustrated with
photographs as it is meant for the general public in order to make it easy to recognise species of Othoptera, based on images as well as sound. In order to facilitate the identification of species, each
species is represented by four photos and an oscillogram of the song. Each species is also represented by basic data including the Slovenian and English common name, body size, audiblehearing distance from where each species can be heard, data on species habitats and known distribution in Slovenia. In addition to this book there is also included the first up to date checklist of
currently known Orthoptera species in Slovenia. Several species in the book actually represent the first finds of species in Slovenia. Most species in the checklist are also indicated by their Slovenian
common names. Based on all this information the book brings much new information on Orthoptera fauna in Slovenia. This will not only be useful just for the general public but also for the professionals
who will find many novelties on Orthoptera fauna in Slovenia. In researching the checklist of Slovenian Orthoptera, we found out that there are currently 157 species present in Slovenia, 5 were
deleted from the list, some species were updated to their current valid or revised names. Certainly, this checklist will now be much faster updated and supplemented with new species, as it represents
a long-awaited review of Slovenian Orthoptera.

___

Knjiga pojoče kobilice Slovenije predstavlja 97 vrst in dve podvrsti kobilic v zvoku in sliki. Knjiga je slikovno bogato opremljena, saj je namenjena širši javnosti, za čim enostavnejše spoznavanje vrst
kobilic, tako po slikah kot tudi po zvoku. Za lažjo določitev je vsaka vrsta predstavljena s 4 fotografijami in oscilogramom napeva. Pri vsaki vrsti so predstavljeni osnovni podatki o vrsti, vključno s slovenskim in angleškim poimenovanjem vrste, velikostjo telesa, slišno razdaljo, s katere lahko slišimo posamezno vrsto, podatku o habitatih vrste in razširjenosti vrste v Sloveniji. Poleg slikovnega
dela, je knjigi dodan prvi ažuren popis vseh vrst kobilic, ki jih trenutno najdemo v Sloveniji. Nekaj vrst v knjigi dejansko predstavlja tudi prve najdbe vrst pri nas. Prav tako je večina vrst dobila še poljudna slovenska imena. Knjiga tako prinaša precej novosti na podrocju poznavanja kobilic v Sloveniji. Tako ne bo uporabna le za širšo javnost ampak tudi za strokovnjake, ki bodo v njej našli precej novosti na podrocju poznavanja kobilic Slovenije. V popisu vrst slovenske favne ugotavljamo, da je trenutno v Sloveniji prisotnih 157 vrst kobilic, 5 smo črtali iz seznama, nekaj vrst smo ažurirali na trenutno veljavna imena oz. njihov revidiran status pri nas. Gotovo se bo ta seznam sedaj veliko hitreje ažuriral in dopolnjeval z novimi vrstami, saj gre za dolgo pričakovani pregled vrst kobilic pri nas.

Price: 
35.00 EUR